หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
เข้าสู่ระบบ
เว็บลิงค์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สถิตินักเรียน
 

ข้อมูลพื้นฐาน
 

 ข้อมูลทั่วไป

 มาร์ชโรงเรียนบางเลนวิทยา

 ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 
ประวัติโรงเรียน
 

 ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมา

 ที่ตั้งโรงเรียนบางเลนวิทยา

 
ข้อมูลอำเภอบางเลน
 

 ประวัติความเป็นมาอำเภอบางเลน

 ที่ตั้งและอาณาเขต

 ลักษณะภูมิประเทศ

 ลักษณะภูมิอากาศ

 สภาพเศรษฐกิจ

 
ลิงค์ภายในหน่วยงาน
 
สำหรับนักเรียน/ผลการเรียน
เว็บบอร์ด/กระดานสนทนา
ข้อมูลประชาคมอาเซียน
เว็บไซต์กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
Links
 
 
---
 
 
ผลการคัดห้อง ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555

ประเภทเนื้อหา : ประกาศ
ผลการประเมินนักเรียนใหม่ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555
รายชื่อแยกห้องตามศักยภาพของนักเรียน
นักเรียนที่มีชื่อให้มารายงานตัว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555


รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2555

ห้อง 1   โครงสร้างวิทย์-คณิต
เลขที่         ชื่อ สกุล
1 นางสาวกนกวรรณ อรชร
2 นางสาวกมลวรรณ ภิรมย์แทน
3 นางสาวกมลวรรณ บุตรบางปลา
4 นางสาวกัญญารัตน์ ห้วยหงษ์ทอง
5 นางสาวกัญณัฐ คงจินดา
6 นายไกรวุฒิ พ่วงสมบัติ
7 นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล
8 นายชัยพร พ่วงสมจิตร
9 นายชัยยา อินทร์วิชา
10 นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิริ
11 นางสาวณิชภัทร สิริยะเสถียร
12 นางสาวณิชา แสงปานอินทร์
13 นางสาวทัศนีย์ จินดาดวง
14 นางสาวนัชชา ทับทิมพวง
15 นางสาวน้ำเพชร ไทรชมภู
16 นางสาวนิภาพร สุพรธรรมา
17 นางสาวบุษยมาส นาคน้อย
18 นางสาวเบญวรรณ พัดสัมฤทธิผล
19 นายประวีร์ มัณฑนานุชาติ
20 นางสาวปิยวรรณ ยืนยง
21 นายพงษ์ศักดิ์ หมอยาเอก
22 นางสาวพัชรินทร์ บุญนิยม
23 นายภานุวัฒน์ จ้อยทองมูล
24 นางสาวภัณฑิลา พันธ์ชัยทิพย์
25 นางสาวยุวดี เสนาคุณ
26 นางสาววรรณญา คำไทรแก้ว
27 นางสาววรรณวลี ศรีอ่วมบู่
28 นายศรายุทธ ภิรมย์พุธ
29 นางสาวศิริลักษณ์ จันทรัตน์
30 นางสาวศิริวรรณ พุฒธาวัน
31 นางสาวสุธาสินี นรารอด
32 นางสาวสุพรรษา สุดเสนาะ
33 นางสาวอนัญญา เหมียนคิด
34 นายปณศร ศรีบัวเอี่ยม
35 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีปิ่นแก้ว
36 นายสุรนาท ภิรมย์พุธ
37 นายจุมพน จึงมีผลบุญ
38 นางสาวปวีณ์นุช ศรีแสงทรัพย์ห้อง 2  โครงสร้างศิลป - คำณวน
เลขที่     ชื่อ  สกุล
1 นายรังสิมันต์ อรชร
2 นายณัฐวุฒิ เทพอุบล
3 นายชญานิน เกิดมี
4 นายวรินทร พิเศษศิลป์
5 นายภานุพงษ์ สุดใจ
6 นายวุฒิไกร บุญมี
7 นายจตุพงษ์ พัดสำฤทธิ์
8 นางสาวอมรรัตน์ แสงมาลา
9 นางสาวณัฐชา แซ่โค้ว
10 นางสาวกรวิภา แสงปานอินทร์
11 นางสาวอังคณา สุวรรณวงษ์
12 นางสาวพิมลพรรณ เพ็ชร์ย้อย
13 นางสาวณัฐริกา กลิ่นเมือง
14 นางสาววันนารี ตั้งเซียน
15 นางสาวชลธิชา โบวิเชียร
16 นายประพันธ์ ชำนาญไพร
17 นางสาววราภรณ์ กรังทอง
18 นายศิวนารถ สุขเกษม
19 นางสาวศิรประภา เพชรเอีย
20 นางสาวศันสนีย์ หนูวัฒนา
21 นายสรณรงค์ รุ่งเรือง
22 นางสาววันดี ไทรชมภู
23 นางสาวกชพร ศรีวงษ์พุก
24 นางสาวชลธิชา ชุนเกษา
25 นางสาวนัทธมน เสมอใจ
26 นางสาวปริยาภัทร ชาปู่
27 นางสาวปวีณ์นุช ศรีแสงทรัพย์
28 นางสาวพรปวีณ์ แสงอำไพ
29 นางสาวศศิธร ปุยภิรมย์
30 นางสาวหัสยา ศรีกระจิบ
31 นายกิตติพงษ์ พงษ์ศิริเกตุ
32 นายจักรินทร์ มณีโชติ
33 นายจุมพน จึงมีผลบุญ
34 นายปฐมพร ทองคำดี
35 นายศุภกร มูลทองชุน
36 นายปวัน เอี๊ยวดำรงค์อยู่ห้อง 3 โครงสร้างศิลป - ภาษา
เลขที่     ชื่อ  สกุล
1 นายสิราชัย ธรรมเจริญ
2 นายธนบูรณ์ เขตขาม
3 นายชินวุฒิ ศรีประชา
4 นายปฏิภาณ หอมอุดม
5 นายกิตติวัฒน์ สังข์ภิรมย์
6 นายอนุชิต จันทร์จิตร
7 นายจักรพรรณ จันทะคัต
8 นายจิรายุ สมบุญชาติ
9 นายอาทิตย์ อินทร์พงษ์
10 นายวินัย เพ็งเรือนงาม
11 นายฐิติกานต์ แจ่มนิยม
12 นายธนพล รอดบุญธรรม
13 นายนพรัตน์ นิยมไทย
14 นายอนุวัฒน์ ผ่องอากาศ
15 นางสาวจันทร์จิรา ศรีพันธุ์เงิน
16 นางสาวอารียา นิลตะโก
17 นางสาวสุกัญญา เกตุพันธ์
18 นางสาวศุภาพิชญ์ ใจดี
19 นางสาวกฤติพร รัตนยอดกฤษ
20 นางสาวปิยวรรณ คล้อยอรุณ
21 นางสาวกรองทอง ศรีพุ่มไข่
22 นางสาวนฤมล สาระยาน
23 นางสาวอรทัย ชัชวงษ์
24 นางสาวอมรรัตน์ เพ็งโตวงษ์
25 นางสาวศันสนีย์ จันดาวัน
26 นางสาวฐิติมา ถมยาพันธ์
27 นางสาวทิพย์รัตน์ จันทมูล
28 นางสาวนัฐมล เหรียญทอง
29 นางสาวพลอยนิศา ธนกิจอภิวุฒิ
30 นางสาวกนกวรรณ แก้วบุปผา
31 นางสาวบุษยา ไทรชมภู
32 นางสาววรดา ศรีสุดดี
33 นางสาวธนิสร แสงอนันต์
34 นางสาวธิดาภรณ์ ชินวงษ์รอด
35 นางสาววิไลพร ลานทอง
36 นางสาวณัติกานต์ อุญาวงศ์
37 นางสาวขวัญจิรา หนูพริบตา
38 นางสาวสิริยา เคียงประพันธ์
39 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์อนันต์
40 นางสาวปราณี เอี่ยมเลิศ
41 นางสาวเนตรน้ำทิพย์ หนูจันทร์
42 นางสาวจารุวรรณ เทพแสน
43 นางสาวณัฐมล ดวงผาสุข
44 นางสาวณัฐธิดา ศรีจันทร์อินทร์
45 นางสาวชไมพร พึ่งพร
46 นายนรินทร์ เอี๊ยวแซ
47 นางสาวริสา เกตุพันธ์
48 นางสาวอารีรัตน์ หอมทวนลม
ห้อง 4  โครงสร้างศิลป -ทั่วไป

เลขที่      ชื่อ
สกุล
1 นายวทัญญู ทองสุข
2 นายศราวุทธ์ ศรีเจริญ
3 นายปราโมทย์ กรานเกตุ
4 นายอภินันท์ ลิ้มสงวน
5 นายวิชัย นราเอี่ยม
6 นายนพดล น้ำใจดี
7 นายวรรธนะ มูลทองเนียม
8 นายอิทธิกร ทองแจ่ม
9 นายบรรณกร เหมหงษา
10 นายผดุงเกียรติ ศรสุวรรณ
11 นายศุภกิตติ์ อ่อนละเอียด
12 นายประพันธ์พงศ์ แก้วไทรฮุ่น
13 นายปฏิภาณ ใจอารีย์
14 นายธนชัย คุ้มเนตร
15 นายนพรัตน์ รุ่งบุญ
16 นายอดิศร แสนทรัพย์
17 นายณัฐวัฏ เอี่ยมคง
18 นายสวิตต์ เกิดเจริญ
19 นายธนพัฒน์ หงษ์ลอยฟ้า
20 นายสมรักษ์ ทองไถ้ผา
21 นายวัชรพงษ์ แนบพุทธา
22 นายสถาพร เชี่ยวพฤก
23 นางสาวอรญาณี สกุลมา
24 นางสาวรุ่งนภา ยังเปรมปรี
25 นางสาวศิริกมล ปิ่นวิเศษ
26 นางสาวกัณฐิกา จันทร์ละมูล
27 นางสาวอภิญญา ศรีทอง
28 นางสาวกนกอร รุ่งบุญ
29 นางสาวอารมณ์ สระทองจวง
30 นายสานิตย์ จรดล
31 นายภากร มณีโชติ


โดย samart | เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 01:24:30 | เปิดอ่าน : 357 ครั้ง
ค้นหา
ระบุสิ่งที่ต้องการค้นหาในช่องด้านล่าง
เนื้อหาในประเภทเดียวกัน
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2555เมื่อ : 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:23:30
 
โรงเรียนบางเลนวิทยา
81 หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

เว็บไซต์ : http://banglane.ac.th อีเมล์ info@banglane.ac.th

ติดต่อ โทรศัพท์ 034-234882 โทรสาร 034-234883

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที